ISSN 1312-2622

Editorial Board

Editor-in-Chief

Kiril Boyanov

Advisory Board

A. Casaca, C. Chang, L. Dakovski,
S. Dibuz, F. G. Filip, Ph. Philippov,
A. Grzech, G. Gatev, V. Getov,
G. Gotchev, M. Hadjiski, D. Jolly,
V. Kisimov, M. Kon-Popovska, J. Korbicz,
V. Lazarov, V. Loumos, N. Madjarov,
S. Markov, O. Martikainen, N. Miloslavskaya
E. Nikolov, R. Nikolov, P. Petkov,
I. Popchev, Y. Popkov, G. Pujolle,
P. Ruskov, N. Schlamberger, V. Sgurev,
O. Spaniol, G. Stassinopoulos, D. Tzanev,
K. Velev

Publishing Editors

M. Grigorova,

M. Dotsinska,

V. Alexandrova

  Last update: 18 February 2010
 ©2008 - 2010 The John Atanasoff Society of Automatics and Informatics